Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Pöytäkirja

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS                                                                                                          

Aika               28.4.2011, klo 14.00 – 15.35

Paikka           Hailuodon peruskoulun Aito-Helmi sali

1.                   Kokouksen avaus

Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi. Hän totesi, että viime vuosi oli lähinnä rutiiniasioiden pyörittämistä.

Tänä päivänä jakokunnalta pyydetään lausuntoja tai suostumuksia moniin asioihin, jotka jotenkin liittyvät jakokuntaan.

Merkittävin asia viime vuonna oli, kun kuuden tilan omistajat hakivat vesijätön lunastusta Hailuodon Sunikarissa. Maanmittaustoimitus pidettiin.

Hoitokunta suhtautui kielteisesti asiaan, koska kyseessä oli jakokunnan kannalta erittäin merkittävästä ennakkopäätöksestä. Hoitokunta teki Hailuodon kunnan kanssa valituksen maaoikeudelle. Asian käsittely on tällä hetkellä kesken.

2.                   Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aaro Sauvola ja sihteeriksi Tuula Nissilä. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jaakko Havana ja Ville Kurikka. Päätettiin, että pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3.                   Läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat ja heidän äänimääränsä sekä äänestysmenettelystä päättäminen

Todettiin osakkaat ja heidän äänimääränsä. Kokouksessa oli läsnä 10 osakasta ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä osuuslukujen mukaan laskettuna oli yhteensä 2,434626. Osallistujaluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liite 1.

Yksimielisesti päätettiin, että tämän kokouksen äänestysjärjestyksenä käytetään mies ja ääni periaatetta.

4.                   Kokouksesta ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus

Paavo Junttila kertoi, että kokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen mukaan lehti-ilmoituksella Sanomalehti Kalevassa 13.4.2011. Lisäksi kokouskutsu oli ollut kunnan virallisella ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa ja kauppaliikkeiden ilmoitustauluilla.

Puheenjohtaja Aaro Sauvola totesi, että kokous oli sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5.                   Kokouksen työjärjestys

Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila kertoi, että jakokunnan omistuksessa on asuinrakentamiseen kaavoitettu tontti Pöllässä tien ja Pöllänlahden välissä ennen kunnan tontteja.

Jakokunta on saanut ostotarjouksen kyseisestä tontista. Hoitokunta päätti esittää kokouksen käsiteltäväksi ostotarjouksen, mikäli kokous yksimielisesti päättää ottaa asian käsitelyyn ja yksimielisesti myös päättää asiasta asialistan kohdassa 18 muut esille tulevat asiat.

Kokous päätti ottaa asian käsittelyyn asialistan kohdassa 18 muut esille tulevat asiat. Muutoin hyväksyttiin kokouskutsussa mainitut asiat kokouksen työjärjestykseksi.

 

6.                   Hoitokunnan toimintakertomus vuodelta 2010

Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila luki toimintakertomuksen.

Todettiin toimintakertomus kokousväelle esitetyksi.

7.                   Vuoden 2010 tilien esittäminen, tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon hoidosta

Sihteeri Tuula Nissilä esitteli vuoden 2010 taseen ja tuloslaskelman. Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila luki tilintarkastuskertomuksen.

                      Todettiin, että tase ja tuloslaskelma sekä tilintarkastuskertomus oli kokousväelle esitetty.

8.                   Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille tilivuodelta 2010.

9.                   Sääntöjen 7 ja 9 §:ssä tarkoitetut päätökset

7 §: Osakaskunta voi yhteisen alueen ja kalaveden hoitoa sekä muita osakaskunnan menoja varten määrätä osakkaiden suoritettavaksi kunkin yhteisalueosuutta vastaavan maksun.

Todettiin, ettei tämän pykälän mukaisia maksuja ole kerätty.

9 §: Osakaskunnan kokouksessa päätetään metsästyksen harjoittamista alueella, alueen tai sen osan vuokraamista, hiekan ja muun aineksen ottamista yhteiseltä alueelta, sekä alueen muuta käyttöä koskevista periaatteista ja niistä perittävistä korvauksista.

                      Todettiin, että jatketaan entistä käytäntöä tämän pykälän osalta.      

10.                 Kalastuslain mukaisten omistajakorvausten/viehelupatulojen käyttö

                      Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila kertoi, että tämän pykälän mukaisten päätösten tekeminen on ohjattu suoraan kalastajaseuralle.

                      Päätettiin jatkaa entisen käytännön mukaan.

11.                 Osakaskunnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2011

Sihteeri esitteli hoitokunnan talousarvion vuodelle 2011.

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2011. Talousarvio perusteluineen on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liitteet 2 ja 3.

12.                 Hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

                      Todettiin,että hoitokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle oli maksettu kokouspalkkio 60,00 €/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle oli maksettu vuosipalkkio 2000,00 €. Tilintarkastajille oli korvattu laskutuksen mukaan.

                      Puheenjohtajan vuosipalkkion määräksi päätettiin 2200 euroa ja hoitokunnan jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkion määräksi 80,00 €/kokous. Matkakulut päätettiin korvata valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin korvata laskutuksen mukaan.

13.                 Hoitokunnan erovuorossa olevien jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä heille henkilökohtaiset varamiehet, erovuorossa kolme (3) jäsentä

                      Todettiin erovuorossa olevat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä.

Erovuorossa ovat: Paavo Sipola ja hänen varamiehensä Eija Sipola, Timo Ranta ja hänen varamiehensä Seppo Vähämetsä, Urho Tero ja hänen varamiehensä Vesa Isola.

Päätettiin valita erovuorossa olevat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

14.                 Osakaskunnan edustajan valinta ja hänelle varamies kalastusalueen sekä Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n, sekä muihin kokouksiin.

Päätettiin, että Kalastajaseura saa valita omat edustajansa kalastusalueen ja Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n kokouksiin. Muihin kokouksiin valittiin edustajaksi hoitokunnan puheenjohtaja ja hänen varamiehekseen hoitokunnan varapuheenjohtaja.

15.                 Tilintarkastajien sekä heidän varamiestensä valinta

                      Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila kertoi, että tällä hetkellä tilintarkastajina ovat toimineet HTM tilintarkastaja Alli Kaski ja Pekka Heikkinen. Alli Kasken varalla on ollut HTM tilintarkastaja Asmo Miettunen ja Pekka Heikkisen varalla Matti Kalaja.

                      Alli Kaski on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle, joten hän ei enää ole käytettävissä.

Päätettiin valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi HTM tilintarkastaja Asmo Miettunen ja hänen varalleen HTM  tilintarkastaja Lars Göran Nylund ja Aaro Sauvola ja hänen varalleen Pekka Heikkinen.

16.                 Sanomalehti, jossa kokouskutsut julkaistaan

Päätettiin julkaista kokouskutsut Sanomalehti Kalevassa.

17.                 Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Myönnettävät avustukset vuodelle 2011

 

                      Paavo Junttila esitteli lyhyesti avustusanomukset ja hoitokunnan avustustenjakoesityksen.

Kokous hyväksyi hoitokunnan avustustenjakoesityksen muutoin paitsi Sunikarintielle hyväksyttiin 1500 euroa hoitokunnan esityksestä poiketen. Liite 4.

18.                 Muut asiat

 

Ostotarjous Pöllän tontista

Hoitokunta esittää, että jakokunta myy Ari Nurkkalalle Pöllän asuinrakentamiseen kaavoitetun tontin hintaan 25 000 euroa. Tontin pinta-ala on noin 3 300 m2, rajautuen Pölläntiehen, viereisiin kiinteistöihin ja oheisessa kartassa erottuvaan rantapolkuun.

Kiinteistön muodostamiskustannuksista vastaa ostaja. Liitteenä ostotarjous ja karttaliitteet. Liitteet 5-7.

Päätettiin yksimielisesti myydä Pöllän tontti Ari Nurkkalalle hintaan 25 000 euroa. Vesijättöalue jää jakokunnan omistukseen.

19.                 Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja Aaro Sauvola kiitti kokouksen osanottajia vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 15.35.

                      Aaro Sauvola                                            Tuula Nissilä

                      puheenjohtaja                                           sihteeri

Kirjoitettu: 30.05.2011