Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Pöytäkirja 29.4.2013

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS                                                                                                             

 

Aika                      29.4.2013, klo 14.00 – 14.36

 

Paikka                   Hailuodon kunnan johtokeskus

 

 

 

1.                          Kokouksen avaus

 

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi. Hän totesi, että viime vuosi oli hänen ensimmäinen vuotensa hoitokunnan puheenjohtajana. Edelleen hän kertoi, että vuosi oli rauhallinen, lähinnä rutiiniasioiden hoitamista ja että jakokunnalla on tänä päivänä paljon hoidettavia tehtäviä. Viime aikoina on tarkasteltu sitä, voidaanko jakokunnan suojelemattomat ranta-alueet kaavoittaa. Lisäksi hän kertoi, että jakokunnan varoja on käytetty tiehankkeisiin, teiden ja alueiden kunnossapitämiseen, avustuksiin yms.

 

2.                          Kokouksen järjestäytyminen

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kalaja ja sihteeriksi Tuula Nissilä. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Ville Kurikka ja Teppo Juola. Päätettiin, että pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 

3.                          Läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat ja heidän äänimääränsä sekä äänestysmenettelystä päättäminen

 

Todettiin osakkaat ja heidän äänimääränsä. Kokouksessa oli läsnä 7 osakasta ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä osuuslukujen mukaan laskettuna oli yhteensä 1,460417. Osallistujaluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liite 1.

 

Yksimielisesti päätettiin, että äänestykseen päädyttäessä äänestetään pääluvun mukaan.

 

4.                          Kokouksesta ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus

 

Erkki Mattila kertoi, että kokouksesta oli ilmoitettu kuntatiedotteessa ja lehti-ilmoituksella Sanomalehti Kalevassa 14.4.2013.

 

Puheenjohtaja Matti Kalaja totesi, että kokous oli sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

 

5.                          Kokouksen työjärjestys

 

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestys.

 

6.                          Hoitokunnan toimintakertomus vuodelta 2012

 

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila luki toimintakertomuksen.

 

Todettiin toimintakertomus kokousväelle esitetyksi.

 

7.                          Vuoden 2012 tilien esittäminen, tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon hoidosta

Sihteeri Tuula Nissilä esitteli vuoden 2012 taseen ja tuloslaskelman. Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila luki tilintarkastajien lausunnon päiväyksellä 9.4.2013.

 

Todettiin, että tase ja tuloslaskelma sekä tilintarkaskastajien lausunto oli kokousväelle esitetty.

 

8.                          Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille tilivuodelta 2012.

 

9.                          Sääntöjen 7 ja 9 §:ssä tarkoitetut päätökset

7 §: Osakaskunta voi yhteisen alueen ja kalaveden hoitoa sekä muita osakaskunnan menoja varten määrätä osakkaiden suoritettavaksi kunkin yhteisalueosuutta vastaavan maksun.

 

Todettiin, että jatketaan entistä käytäntöä tämän pykälän osalta eli tällaisia maksuja ei ole peritty.

 

9 §: Osakaskunnan kokouksessa päätetään metsästyksen harjoittamista alueella, alueen tai sen osan vuokraamista, hiekan ja muun aineksen ottamista yhteiseltä alueelta, sekä alueen muuta käyttöä koskevista periaatteista ja niistä perittävistä korvauksista.

 

Todettiin, että jatketaan entistä käytäntöä tämän pykälän osalta.

 

10.                        Kalastuslain mukaisten omistajakorvausten/viehelupatulojen käyttö

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila kertoi, että tämän pykälän mukaisten päätösten tekeminen on ohjattu suoraan kalastajaseuralle.

 

Päätettiin jatkaa entisen käytännön mukaan.

 

11.                        Osakaskunnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2013

 

Sihteeri esitteli hoitokunnan talousarvion vuodelle 2013.

 

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2013. Talousarvio perusteluineen on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liitteet 2 ja 3.

 

12.                        Hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

 

Todettiin,että hoitokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle oli maksettu kokouspalkkio 80,00 €/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle oli maksettu vuosipalkkio 2200,00 €. Tilintarkastajille oli korvattu laskutuksen mukaan.

 

Päätettiin pitää palkkioiden määrät ennallaan eli puheenjohtajan vuosipalkkion määrä on  2200 euroa ja hoitokunnan jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkion määrä 80,00 €/kokous. Matkakulut päätettiin korvata valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin korvata laskutuksen mukaan.

 

13.                        Hoitokunnan erovuorossa olevien jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä heille henkilökohtaiset varamiehet, erovuorossa kolme (3) jäsentä

 

Todettiin erovuorossa olevat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä.

Erovuorossa ovat: Paavo Sipola ja hänen varamiehensä Eija Sipola, Timo Ranta ja hänen varamiehensä Seppo Vähämetsä, Urho Tero ja hänen varamiehensä Vesa Isola.

 

Erkki Mattila kertoi, että Paavo Sipolan henkilökohtainen varajäsen Eija Sipola oli esittänyt, että hänen tilalleen valittaisiin uusi varajäsen.

Päätettiin valita Paavo Sipolan varajäsenen Eija Sipolan tilalle Teppo Juola. Muilta osin päätettiin valita erovuorossa olevat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä  uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

 

14.                        Osakaskunnan edustajan valinta ja hänelle varamies kalastusalueen sekä Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n, sekä muihin kokouksiin.

 

Päätettiin, että Kalastajaseura saa valita omat edustajansa kalastusalueen ja Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n kokouksiin. Muihin kokouksiin valittiin edustajaksi hoitokunnan puheenjohtaja ja hänen varamiehekseen hoitokunnan varapuheenjohtaja.

 

15.                        Tilintarkastajien sekä heidän varamiestensä valinta

 

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila kertoi, että tällä hetkellä tilintarkastajina ovat toimineet HTM tilintarkastaja Asmo Miettunen ja Aaro Sauvola. Asmo Miettusen varalla on ollut HTM tilintarkastaja Lars Göran Nylund ja Aaro Sauvolan varalla Pekka Heikkinen.

 

Päätettiin edelleen valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi HTM tilintarkastaja Asmo Miettunen ja hänen varalleen HTM  tilintarkastaja Lars Göran Nylund ja Aaro Sauvola ja hänen varalleen Pekka Heikkinen.

16.                        Sanomalehti, jossa kokouskutsut julkaistaan

 

Päätettiin julkaista kokouskutsut Sanomalehti Kalevassa ja kuntatiedotteessa.

 

17.                        Muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Myönnettävät avustukset vuodelle 2013

 

Hoitokunta oli esittänyt jaettaviksi avustuksiksi:

– Viinikantielle                                                                                          25 000,00 €

– Hailuodon Rintamaveteraanit ry:lle                                                            850,00 €

– Metsäsuunnitelmatukiin ja muihin avustuksiin                                         1 000,00 €

 

Kokous hyväksyi yksimielisesti hoitokunnan avustustenjakoesityksen.

 

 

 

18.                        Muut asiat

 

Muita asioita ei ollut.

 

19.                        Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.36.

 

 

 

 

 

 

 

Matti Kalaja                                                                     Tuula Nissilä

puheenjohtaja                                    sihteeri

 

 

 

Ville Kurikka                                                                    Teppo Juola

pöytäkirjantarkistaja                                                       pöytäkirjantarkistaja

 

 

 

 

 

Kirjoitettu: 30.04.2013