Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Pöytäkirja 12.4.2018

  • SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika            12.4.2018, klo 14.00 – 15.57

Paikka        Hailuodon kunnanviraston Luotosali

1.            Kokouksen avaus
Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Sauvola ja sihteeriksi Tuula Nissilä.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aaro Sauvola ja Matti Kalaja.
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat ja heidän äänimääränsä
sekä äänestysmenettelystä päättäminen

Todettiin osakkaat ja heidän äänimääränsä. Kokouksessa oli läsnä 11 osakasta ja heidän yhteenlaskettu

äänimääränsä osuuslukujen mukaan laskettuna oli yhteensä 2,763867.

Osallistujaluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liite 1.

 

4. Kokouksesta ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus

Erkki Mattila kertoi, että kokouksesta oli ilmoitettu lehti-ilmoituksella Sanomalehti Kalevassa 25.3.2018 ja kuntatiedotteella 15.3.2018                                                      Puheenjohtaja Leo Sauvola totesi, että kokous oli sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestys.

 

6. Hoitokunnan toimintakertomus vuodelta 2017

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila luki toimintakertomuksen. Todettiin toimintakertomus kokousväelle esitetyksi.

 

7. Vuoden 2017 tilien esittäminen, tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon hoidosta

Sihteeri Tuula Nissilä esitteli vuoden 2017 taseen ja tuloslaskelman.

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila luki tilintarkastajien lausunnon.

Todettiin, että tase, tuloslaskelma ja liitetiedot sekä tilintarkastajien lausunto oli kokousväelle esitetty.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle

ja vastuullisille toimihenkilöille tilivuodelta 2017.

9. Sääntöjen 7 ja 9 §:ssä tarkoitetut päätökset.

7 §: Osakaskunta voi yhteisen alueen ja kalaveden hoitoa sekä muita osakaskunnan menoja varten

määrätä osakkaiden suoritettavaksi kunkin yhteisalueosuutta vastaavan maksun.

Todettiin, ettei tällaisia maksuja ole ollut tarvetta määrätä.

9 §: Osakaskunnan kokouksessa päätetään metsästyksen harjoittamisesta alueella,

alueen tai sen osan vuokraamista, hiekan ja muun aineksen ottamista yhteiseltä alueelta,

sekä alueen muuta käyttöä koskevista periaatteista ja niistä perittävistä korvauksista.

Todettiin, ettei viime vuonna ole tehty tämän pykälän mukaisia päätöksiä.

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila kertoi, että Hailuodon Metsästysseuran kanssa on tehty uusi vuokrasopimus

10.Kalastuslain mukaisten omistajakorvausten/viehelupatulojen käyttö

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila kertoi, että tämän pykälän mukaisten päätösten

tekeminen on ohjattu suoraan kalastajaseuralle.

Päätettiin jatkaa entisen käytännön mukaan.

11. Osakaskunnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2016

Tuula Nissilä esitteli hoitokunnan talousarvion vuodelle 2018.

Kokous hyväksyi hoitokunnan esityksen vuoden 2016 talousarvioksi. Liitteet 2 .

12.Hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

Todettiin, että hoitokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle oli maksettu kokouspalkkio

100,00€/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle oli maksettu vuosipalkkio 2500,00€.

Tilintarkastajille oli korvattu laskutuksen mukaan.

Päätettiin puheenjohtajan vuosipalkkion määräksi 3000 euroa ja hoitokunnan jäsenten

ja puheenjohtajan kokouspalkkion määräksi 100,00€/kokous. Matkakulut päätettiin

korvata valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin korvata

laskutuksen mukaan.

13.Hoitokunnan erovuorossa olevien jäsenten valinta seuraavaksi

kaksivuotiskaudeksi sekä heille henkilökohtaiset varamiehet, erovuorossa kolme

(3) jäsentä

Todettiin erovuorossa olevat jäsenet ja heidän varamiehensä.

Erovuorossa ovat: Erkki Mattila ja hänen varamiehensä Teppo Juola, Ville kurikka

ja hänen varamiehensä Markku Tönkyrä, Risto Kurikka ja hänen varamiehensä Arto Sipilä

Erkki Mattila kertoi, ettei hän ole enää käytettävissä uudelleen valintaan.

 

Päätettiin valita varsinaisiksi jäseniksi Arto Sipilä, Risto Kurikka ja Aaro Annunen

sekä heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen Arto Sipilän varamieheksi Pertti Jussila

Risto Kurikan varamieheksi Ville Kurikka ja Aaro Annusen varamieheksi Markku Tönkyrä

seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

14.Osakaskunnan edustajan valinta ja hänelle varamies kalastusalueen sekä

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry:n, sekä muihin kokouksiin

Päätetiin, että kalastajaseura saa itse valita edustajat kalatalousalueen ja Perämeren

kalatalousyhteisöjen liitto ry:n kokouksiin ja edustaa niissä Hailuodon jakokunnan

osakaskuntaa. Muihin kokouksiin valittiin edustajaksi hoitokunnan puheenjohtaja ja hänen varamiehekseen hoitokunnan varapuheenjohtaja.

15.Tilintarkastajien sekä heidän varamiestensä valinta

Todettiin, että tällä hetkellä tilintarkastajina ovat toimineet HTM tilintarkastaja Asmo

Miettunen Ja Aaro Sauvola. Asmo Miettusen varalla on ollut HTM tilintarkastaja Lars

Göran Nylund ja Aaro Sauvolan varalla Pekka Heikkinen.

Päätettiin edelleen valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi HTM tilintarkastaja Asmo

Miettunen ja hänen varalleen HTM tilintarkastaja Lars Göran Nylund ja Aaro Sauvola

ja hänen varalleen Sanna Sipilä.

16.Sanomalehti, jossa kokouskutsut julkaistaan

Päätettiin julkaista kokouskutsut sanomalehti Kalevassa ja kuntatiedotteessa.

17.Muut kokouskutsussa mainitut asiat

  • Myönnettävät avustukset vuodelle 2018

Hoitokunta esitti yleiselle kokoukselle 1000 euron avustuksen myöntämistä Hailuodon

koulun vanhempaintiimille 7 – 9 -luokkalaisten tukemiseen.

Kokous hyväksyi esityksen.

18.Muut asiat

Kalevi Tönkyrän aloitteesta keskusteltiin Marjaniemen alueen kaavoituksesta.

Erkki Mattila kertoi, että jakokunta on ottanut osaa Marjaniemen Nokan alueen kaavoitukseen

 

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.57.

 

Leo Sauvola                                      Tuula Nissilä

puheenjohtaja                                   sihteeri

 

Aaro Sauvola                                    Matti Kalaja

pöytäkirjantarkistaja                       pöytäkirjantarkistaja

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoitettu: 17.04.2018