Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Säännöt

Osakaskunta on kokouksessaan 22. päivänä syyskuuta 2005 hyväksynyt itselleen seuraavat säännöt:
HAILUODON JAKOKUNNAN OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

Hailuodon kunnassa sijaitsevan yhteisen alueen RN:o 72:878:7:1 osakaskunnan nimi on Hailuodon jakokunnan osakaskunta ja kotipaikka on Hailuodon kunta.

Osakaskunnan alueet käsittävät ne yhteiset alueet, jotka on muodostettu Hailuodon jakokunnan yhteisten alueiden yhdistämistoimituksessa (toimitus n:o 2005-149374) osakkaiden yhteiseksi alueeksi rekisterinumerolla 72:878:7:1. Alueiden pinta-ala on noin 20 380 hehtaaria.

Osakaskunnan maa-alueet sijaitsevat Hailuodon saaressa ja ovat alaltaan noin 1 230 ha sekä yhteiset vesialueet (kalavedet) sijaitsevat Perämeressä, Hailuodon saaren ympärillä, rajoittuen länsi-, pohjois- ja itäosissa yleisvesiin, eteläosissa Siikajoen osakaskunnan rajaan ja ovat pinta-alaltaan noin 19 150 hehtaaria.

1.§
Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muiden asioiden hoidosta.

Osakaskunta kantaa ja vastaa osakaskunnalle kuuluvaa yhteistä aluetta koskevissa asioissa ja voi saada nimiinsä oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tehtäviensä toteuttamiseksi. Osakaskunnan osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakaskunnan velvoitteista.

Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous lukuun ottamatta niitä tehtäviä, jotka jäljempänä näissä säännöissä on määrätty hoitokunnan päätösvaltaan kuuluviksi.

Osakaskunnan kokouksen päätöksellä ei saa antaa osakkaiden tai osakaskunnan kustannuksella kenellekään osakkaalle tai jollekin muulle ilmeisesti epäoikeutettua etua.

2.§
Osakaskunta toimii kalastuslaissa (286/82) tarkoitettuna kalastuskuntana.

Osakaskunnan tehtävänä on järjestää alueellaan kalastuksen harjoittaminen siten, että pyritään mahdollisimman suureen vesialueiden pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä.

Osakaskunnan kalavedessä harjoitetaan kalastusta kalastuslaissa ja sen nojalla säädetyllä sekä tarkemmin näissä säännöissä määrätyllä ja osakaskunnan kokouksen päättämällä tavalla.

3.§
Oikeus kalaveden käyttöön määräytyy pyydysyksikköjen perusteella siten, että kalavedessä käytettyjen pyydysyksiköiden kokonaismäärä on enintään 20 000 pyydysyksikköä.
Eri pyydyksiä kohti lasketaan pyydysten yksikköarvot seuraavasti:

trooli 10 yksikköä
talvinuotta 3 yksikköä
nuotta 3 yksikköä
isorysä 3 yksikköä
rysä alle 1,5 m 0,5­­ yksikköä
verkko alle 3 m 1 yksikköä
(pituus alle 30 m)
verkko yli 3 m 3 yksikköä
(pituus alle 30 m)
pitkäsiima (100 koukkua) 1 yksikköä
katiska 0,5 yksikköä

4.§
Oikeus kalastaa osakaskunnan yhteisellä vesialueella voidaan antaa vuokralle. Vuokrasopimus tehdään 5 (viideksi) vuodeksi kerrallaan.

5.§
Osakaskunnan vesialueella voidaan kalas­tusta harjoittaa kaikilla kalastuslain ja kalastusase­tuksen sallimilla pyydyksillä ja pyyntitavoilla, ellei kalastus­alueen kokous ole kala- ja rapukantojen tuotta­vuuden pa­rantamiseksi toisin päättänyt.

6.§
Vuokramies päättää yhteisen vesialueen kalastuksen järjestämisestä ja kalaveden hoitotoimenpiteistä. Näitä päätöksiä tehtäessä on tarpeen mukaan otettava huomioon, mitä kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on kalavarojen hoitoa ja käyttöä koskevista asioista esitetty.

Jos kalastuksen järjestämistä, kalakannan hoitoa tai kalastuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettujen erikoislupien antamista koskeva päätöksenteko siirretään kalastusalueelle, on tätä koskeva selvittelysopimus hyväksyttävä osakaskunnan kokouksessa.

7.§
Osakaskunta voi yhteisen alueen ja kalaveden hoitoa sekä muita osakaskunnan menoja varten määrätä osakkaiden suoritettavaksi kunkin yhteisalueosuutta vastaavan maksun.

8.§
Vuokramies päättää kokouksessaan siitä, millä tavalla yhteisellä vesialueella kalastuksessa käytettävät pyydykset tulee merkitä.

Osakaskunnan vesialueella muutoin kuin yleiskalastusoikeuksin kalastusta harjoittavat henkilöt voidaan vuokramiehen päätöksellä velvoittaa antamaan kalastusta ja sen tuottoa koskevia tietoja vuokrasopimuksessa sovitulla tavalla.

9.§
Osakaskunnan kokouksessa päätetään metsästyksen harjoittamista alueella, alueen tai sen osan vuokraamista, hiekan ja muun aineksen ottamista yhteiseltä alueelta, sekä alueen muuta käyttöä koskevista periaatteista ja niistä perittävistä korvauksista.

10.§
Ellei kokouspäätöksellä toisin määrätä, on 7 ja 9 pykälissä tarkoitettu päätös voimassa toistaiseksi.

11.§
Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Hoitokunta voi tarvittaessa päättää ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta. Jos osakkaat, joiden yhteenlasketut osuudet edustavat vähintään kymmenettä osaa kaikista osuuksista, sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti vaativat, ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle 3 viikon kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä esitettiin hoitokunnalle tai toimitsijalle.

Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan kokouksessa ratkaistavaksi asian, on aloite siitä tehtävä hoitokunnalle, jonka tulee päättää joko asian käsittelemisestä seuraavassa osakaskunnan kokouksessa tai päättää, ettei hoitokunta vie asiaa osakaskunnan kokouksen käsiteltäväksi.

12.§
Osakaskunnan päätäntävaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Osakaskunnan kokouksen kutsuu koolle hoitokunta.

Osakaskunnan kokouksesta kuulutetaan paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoitetaan kirjekortilla niille toisesta kunnasta oleville osakkaille, joiden osoite on tiedossa. Kuulutus on julkaistava ja kirjekortit on postitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa tulee olla mainittuna kokouksen aika, paikka ja siellä ratkaistavat asiat sekä missä ja milloin kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävänä.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa 14 päivän ajan alkaen 7. päivästä kokouksesta.

Kokouksessa ei saa ratkaista asioita, joista kokouskutsussa ei ole ilmoitettu.

Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa ratkaistavaksi asian, on aloite tehtävä kirjallisena hoitokunnalle tammikuun loppuun mennessä

13.§
Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 ) Kokouksen avaus;
2 ) Kokouksen järjestäytyminen; (valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat);
3 ) Todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, heidän äänimääränsä ja päätetään äänestysmenettelystä;
4 ) Todetaan kokouksen ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus;
5 ) Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
6 ) Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta;
7 ) Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajain lausunto tilien ja hallinnon hoidosta;
8 ) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille;
9 ) Tehdään näiden sääntöjen 7 ja 9 §:ssä tarkoitetut päätökset;
10 ) Päätetään kalastuslain mukaisten omistajakorvausten / viehelupatulojen käytöstä;
11 ) Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio (taloussuunnitelma) kuluvaksi vuodeksi;
12 ) Määrätään hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot;
13 ) Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi kolme (3) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet;
14 ) Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalastusalueen sekä Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n , sekä muihin kokouksiin;
15 ) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan tulevan toimintavuoden hallintoa ja tilejä;
16 ) Päätetään sanomalehdestä, jossa kokouskutsut julkaistaan;
17 ) Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista ja
18 ) Käsitellään muut esille tulevat asiat sekä
19 ) Kokouksen päättäminen.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty toimikaudesta, jatkavat edellä kohtien 13 – 15 nojalla valitut henkilöt tehtävissään kunnes uusi valintapäätös on täytäntöönpanokelpoinen. Kohdan 11 tarkoittaman taloussuunnitelman toimintaperiaatteita, sekä muitakin kokouspäätöksiä noudatetaan seuraavanakin vuotena kunnes kyseisen vuoden toimintasuunnitel­ma ja muut päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

14.§
Osakaskunnan kokouksen päätökset saatetaan osakaskunnan osakkaiden ja muiden asianosaisten tietoon edellä sääntöjen 12. §:ssä mainitulla tavalla.

Osakaskunnan hoitokunnan päätökset, osakaskunnalle annetut haasteet, julkisen viranomaisen määräykset tai tiedonannot saatetaan osakaskunnan osakkaiden ja muiden asianosaisten tietoon ilmoittamalla niistä lähinnä seuraavassa osakaskunnan kokouksessa.

15.§
Osakaskunnan kokouksessa kullakin osakkaalla on osuuttaan vastaava äänioikeus. Kokouksen puheenjohtajaa valittaessa on kuitenkin jokaisella osakkaalla yksi ääni ja, jos osakaskunnan kokouksessa osanottajat siitä yksimielisesti sopivat, voidaan asianomaisessa kokouksessa muutkin päätökset tehdä niin.
Kokouksessa osakasta voi edustaa hänen valtuuttamansa asiamies.

Kokouksessa ei kukaan saa äänestää enemmällä kuin viidellätoista (15) prosentilla läsnä olevien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Kokouksen päätökseksi katsotaan se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten jakaantuessa tasan tulee päätökseksi pääluvun mukaan lasketun enemmistön mielipide. Jos äänet myös näin laskien menevät tasan, ratkaisee äänestyksen tuloksen puheenjohtajan ääni, jos hän on osakas. Jos puheenjohtaja ei ole osakas, tai jos kyseessä on vaali, ratkaisee arpa.

Osakaskunnan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmannesta äänestykseen osaa ottaneiden yhteisestä äänimäärästä ja vähintään yksi kolmannes äänestäneistä osakkaista, jos päätös tarkoittaa:

1 ) yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden taikka sen osan myymistä tai vuokraamista viittä vuotta pitemmäksi ajaksi;
2 ) yhteisen alueen käyttötarkoituksen pysyvää muuttamista;
3 ) osakaskunnan sääntöjen muuttamista;
4 ) velan ottamista;
5 ) osakkaiden suoritettavaksi tarkoitetun maksun määräämistä;
6 ) yhteisten alueiden yhdistämistä tai kiinteistöön kuuluvan alueen liittämistä yhteiseen alueeseen osakkuutta vastaan koskevan sopimuksen hyväksymistä;
7 ) osakkaiden pyydysyksikköjen jakamista yhteisalueosuuksista poikkeavalla tavalla;
8 ) kalakantojen hoitoa ja kalastuksen järjestämistä koskevien tehtävien siirtämistä kalastusalueen suoritettavaksi; taikka
9 ) yhteisen alueen käyttämistä kalastukseen muulla tavoin kuin siten, että kukin osakas tai se, joka laillisesti käyttää hänen kalastusoikeuttaan, kalastaa vesistössä.

Edellä 1 ja 6 kohdassa tarkoitettu päätös on alistettava tuomioistuimen vahvistettavaksi, jos joku kokouksessa läsnä olevista osakkaista sitä vaatii. Päätös on vahvistettava, jos se on tehty lain mukaisesti eikä aiheuta taloudellista vahinkoa osakkaalle, joka ei ole päätöstä kannattanut.

Edellä 3 kohdassa tarkoitettu päätös on alistettava asianomaisen työvoima- ja elinkeinokeskuksen vahvistettavaksi.

16.§
Osakaskunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa johon on merkittävä:

1 ) kokouksen aika ja paikka;
2 ) miten kokous on kutsuttu koolle;
3 ) läsnä olevat osakaskunnan osakkaat tai heidän asiamiehensä, kunkin äänimäärä;
4 ) kokouksessa tehdyt ehdotukset, tapahtuneet äänestykset sekä kokouksen päätökset.

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Milloin puheenjohtaja itse pitää pöytäkirjaa, pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksen valitsema pöytäkirjan tarkastaja.

17.§
Osakaskunta valitsee hoitokunnan, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hoitokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensi kerran valituista jäsenistä eroaa ensimmäisen vuoden lopussa arvan mukaan puolet ja toisen vuoden lopussa jäljelle jääneet jäsenet. Sen jälkeen erovuoroisuus ratkaistaan siten, että puolet jäsenistä on valitsemisjärjestyksessä kunakin vuonna erovuorossa.

Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hoitokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varamiehistään on saapuvilla.

Hoitokunnan kokouksissa johtaa puhetta hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hoitokunnan päätökseksi katsotaan se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja käyttää hoitokunnan puolesta puhevaltaa tuomioistuimessa ja viranomaisen luona, jollei hoitokunta jossakin asiassa erikseen määrää toista asiamiestä.

18.§
Sen lisäksi mitä yhteisaluelaissa ja kalastuslaissa sekä niiden nojalla muutoin on säädetty tai määrätty tulee hoitokunnan:

1 ) johtaa osakaskunnan toimintaa;
2 ) valvoa osakaskunnan etua;
3 ) tehdä osakaskunnan kokoukselle osakaskunnan toimintaa koskevia ehdotuksia ja valmistella osakaskunnan kokouksessa esille tulevat asiat;
4 ) panna täytäntöön osakaskunnan kokouksen päätökset sekä huolehtia niiden tiedottamisesta;
5 ) huolehtia osakaskunnan taloudenpidosta ja omaisuudesta;
6 ) edustaa osakaskuntaa yhteisen alueen käyttöä ja hoitoa koskevissa asioissa yksityistä osakasta ja kolmatta henkilöä kohtaan;
7 ) pitää luetteloa osakaskunnan osakkaista ja heidän äänimääristä;
8 ) valvoa osakaskunnan sääntöjen ja päätösten noudattamista; sekä
9 ) ilmoittaa hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tultua valituiksi heidän nimensä ja postiosoitteensa työvoima- ja elinkeinokeskukselle, asianomaiselle maanmittaustoimistolle, asianomaiselle poliisipäällikölle sekä sen kalastusalueen hallitukselle, jonka alueella osakaskunta toimii;
10 ) ratkaista asiat, jotka koskevat suostumuksen antamista laiturin, kaapeleiden tai muiden sellaisten merkitykseltään vähäisten laitteiden sijoittamiseksi yhteiselle alueelle; kilpailujen yms. toimintojen järjestämistä ; kaivausten tai tutkimusten tekemistä; ruoppauksia ja ruoppausmassojen sijoittamista sekä kalastus- tai muita tutkimuksia osakaskunnan alueella.

19.§
Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja yksi hoitokunnan jäsen yhdessä.

20.§
Osakaskunnan toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Osakaskunnan tilit, selostus toiminnasta ja muut tarvittavat asiakirjat on annettava tilintarkastajille ennen helmikuun loppua. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa hoitokunnalle ennen maaliskuun loppua.

21. §
Osakkaalla on oikeus osakaskunnassa tutustua osakaskunnan kirjanpitoon ja muihin osakaskunnan toimintaan liittyviin asiakirjoihin. Osakkaalla on oikeus käyttää avustajaa sekä oikeus saada jäljennöksiä kirjanpidosta ja muista asiakirjoista. Tällöin osakaskunnalla on oikeus saada osakkaalta korvaus osakaskunnalle aiheutuneista asiakirjojen jäljentämis- ja lähettämiskuluista.

22.§
Osakkaalla, joka katsoo, ettei osakaskunnan tai hoitokunnan päätös ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka että se on muutoin lain tai sääntöjen vastainen, on oikeus moittia päätöstä nostamalla kanne osakaskuntaa vastaan käräjäoikeudessa 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, osakas, jonka oikeutta osakaskunnan tai hoitokunnan päätös koskee, voi, jollei päätöstä ole alistettava, vaatia osakaskunnan kokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai osakaskunnan sääntöjen vastainen taikka loukkaa hänen oikeuttaan.

Oikaisuvaatimus on esitettävä 21 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Osakaskunnan hoitokunnan on 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemisestä kutsuttava osakaskunnan kokous koolle käsittelemään oikaisuvaatimus tai päätettävä samassa ajassa, ettei oikaisuvaatimusta saateta osakaskunnan kokouksen käsiteltäväksi.

Hoitokunnalla on myös oikeus itse samassa ajassa ratkaista hoitokunnan tekemää päätöstä koskeva oikaisuvaatimus.

Jollei oikaisua suoriteta, oikaisun pyytäjä voi moittia päätöstä nostamalla kanteen osakaskuntaa vastaan käräjäoikeudessa 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaamisesta.

23.§
Osakaskunnalla voi olla sihteeri, toimitsija ja tämän henkilökohtainen varamies, rahastonhoitaja, valan tehneitä tai vastaavan vakuutuksen antaneita kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka hoitokunta ottaa toimiinsa ja vapauttaa tehtävistään.

Osakaskunnan kokouksen puolesta

____________________________
Heikki Seppänen, puheenjohtaja

Liitteet:
sääntöjä käsitelleen osakaskunnan kokouksen pöytäkirjanote