Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Varojen käyttö

HAILUODON YHTEISIÄ MAA- JA VESIALUEITA HALLINNOIVAN JAKOKUNNAN VAROJENKÄYTTÖSUUNNITELMA
Hyväksytty osakaskunnan yleisessä kokouksessa 10.04.2019

Yleisperiaate

Jakokunnan rahavarat sijoitetaan turvaavasti ja tuottavasti siten, että vuosittain voidaan pääoman tuottoa käyttää paikkakunnan yksityistieverkoston kunnossapitoon sekä lisäksi myös muihin, jakokunnan osakkaita mahdollisimman laajasti palveleviin hankkeisiin ja toimintoihin.

Tavoitteena on säilyttää sijoitettavan pääoman määrä – inflaation kehitys huomioiden – vähintäänkin edellisen vuoden tasolla. Mikäli jonakin vuonna varoja käytetään vähemmän kuin pääoman tuotot ovat, voidaan ylijäämä tai osa siitä ”korvamerkitä” ylijäämärahastoon, käytettäväksi menojen tasauksiin tulevina vuosina. Mikäli taas jonakin vuonna varoja käytetään saatua tuottoa enemmän – eikä ylijäämärahastossa ole käyttämätöntä pääoman tuottoa – pyritään vastaava säästö pääomavajeen täyttämiseksi aikaansaamaan seuraavan kahden vuoden aikana.

Sijoittamisen yleiset tavoitteet

Jakokunnan sijoittamalle pääomalle pyritään saamaan kulloisenkin markkinatilanteen mukainen mahdollisimman hyvä tuotto.

Sijoitustoiminnassa pyritään kuitenkin välttämään pääomat vaarantavaa riskinottoa.

Varojen sijoittamisessa käytetään ensisijaisesti paikkakunnan omaa rahalaitosta, mikäli saatavissa oleva tuottotaso on kilpailukykyinen muihin vaihtoehtoihin nähden.

Sijoitusten hajauttaminen ja asetetut riskirajat

Sijoituksiin liittyvän riskin kohtuullisena säilyttämiseksi, varoja sijoitetaan useampaan eri kohteeseen. Mahdollisimman tasaisen tuottotason saavuttamiseksi sijoitukset hajautetaan myös ajallisesti eri mittaisiksi.

sijoituskohteiden valinta

hyväksyttävät sijoituskohteet

 1. Käteisvarat ja niihin rinnastettavat sijoitukset
 • Pankkien talletustodistukset ja pankkitalletukset
 • Rahamarkkina- ja lyhyen koron rahastot, rahamarkkinainstrumentit

 

 1. Korkosijoitukset
 • Suomen valtion ja EMU-alueen liikkeelle laskemat euromääräiset lainat
 • Suomalaisten pörssiyhtiöiden liikkeelle laskemat euromääräiset lainat
 • Korkorahastot:
  • Valtionlainarahastot
  • Yrityslainarahastot: Investment Grade, High Yield
  • Kehittyvien markkinoiden korkorahastot

 

 1. Osakesijoitukset
 • Pörssinoteeratut osakkeet
 • ETF-sijoitukset
 • Osakerahastot

 

Osakesijoituksissa suositaan suorien osakesijoitusten sijaan rahastoja hyvän maantieteellisen ja toimialallisen hajautuksen saavuttamiseksi.

 

 1. Sijoitusrahastot
 • Rahastoihin sijoitettaessa käytetään EU:n sijoitusrahastodirektiivin mukaisia ns. UCITS –rahastoja, Suomen sijoitusrahastolain mukaisia erikoissijoitusrahastoja tai pörssilistattuja indeksiosuusrahastoja (ETF), jotka täyttävät UCITS –direktiivin.
 • Vaihtoehtoisia sijoituksia voidaan käyttää sijoitussuunnitelman mukaisesti edellyttäen, että sijoitusrahastojen hoitajilla on AIFM -direktiivin mukainen toimilupa.

 

Johdannaiset

 • Suorien johdannaissopimusten käyttö sijoitustoimintaan ei ole sallittua. Rahastot voivat käyttää johdannaisia sääntöjensä puitteissa.

 

 1. Vaihtoehtoiset / Muut sijoitukset
 • Vaihtoehtoisia sijoituksia voidaan käyttää, mikäli ne tuotto- ja riskiprofiililtaan ja likviditeetiltään soveltuvat kunnan sijoitussalkkuun. Tähän luokkaan kuuluisivat mm. sellaiset sijoitusinstrumentit, jotka poikkeavat ominaisuuksiltaan yllä mainituista omaisuusluokista (Iyhyet- ja pitkät korkosijoitukset sekä osakesijoitukset). Sellaisiksi omaisuuslajeiksi hyväksytään esimerkiksi metsä-, kiinteistö- ja hedgesijoitukset. Tällainen sijoituskohde voisi olla esimerkiksi likvidi pääomarahasto tai kiinteistöihin sijoittava sijoitusrahasto, joka likviditeettinsä ja muiden piirteidensä puolesta soveltuu sijoituskohteeksi. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa voidaan hyväksyä pidempi epälikvidisyys.
 • Muut sijoitukset erillisen ohjeen ja sopimuksen mukaisesti.

Allokaatio

 

Varojen sijoittamisen tulee tapahtua seuraavien rajoitteiden puitteissa:

 

Omaisuuslaji Perusallokaatio, % Vaihteluväli, %
Korkosijoitukset 40 0 – 100
Osakesijoitukset 40 0 – 70
Vaihtoehtoiset sijoitukset 20 0 – 50
Yhteensä 100 0 – 100

 

 

 • jälkimarkkinakelpoisten sijoitusten osuus oltava vähintään 70 % kaikista sijoituksista.
 • Mikäli esimerkiksi pörssikurssien myönteinen arvonkehitys aiheuttaa vakuudettomille sijoituksille asetetun riskirajan ylittymisen, ei se velvoita vähentämään niiden osuutta sijoituksista – niiden osuutta vain ei voida kasvattaa siinä tilanteessa.

 

 

 

 

Sijoituksista päättäminen ja tiedottaminen

Jakokunnan varallisuudenhoidosta vastaa ja sijoituspäätökset tekee jakokunnan hoitokunta tämän suunnitelman mukaisia periaatteita ja riskirajoja noudattaen.

Mikäli hoitokunnan kokous niin päättää on hoitokunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla yhdessä valtuudet tehdä sijoituspäätöksiä sijoitettaessa varoja:

 

 • Pankkitalletuksiin tai vastaaviin
 • Suomen valtion tai kuntarahoituksen obligaatioihin
 • Suurten yritysten vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin

 

Muihin kohteisiin sijoittaminen vaatii kulloinkin jakokunnan hoitokunnan erillisen päätöksen.

Hoitokunta raportoi sijoitustilanteesta osakaskuntaa vuosittain, osakaskunnan yleisen kokouksen yhteydessä.

Sijoitustoiminnan tuoton käyttäminen

Jakokunta ottaa tarvittaessa hoitaakseen tienhoitokunnille kuuluvia tehtäviä Hailuodon uusjaon yhteydessä rakennettujen ja myös aiemmin rakennettujen metsäautoteiden kunnossapidon osalta.

Lisäksi jakokunta avustaa ns. kyläteiden kunnossapidosta vastaavia tienhoitokuntia, kulloistenkin resurssien mukaisesti, rahoittamalla tienkorjausmateriaalin hankintoja ja muita mahdollisia tienhoitotoimenpiteitä.

Jakokunnan varoja voidaan käyttää myös muihin hankkeisiin sekä tukea toimintoja, jotka palvelevat jakokunnan osakkaita tai heidän etuaan.

Hoitokunta esittää osakaskunnan varsinaiselle kokoukselle – tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä – yksityiskohtaisemman suunnitelman varojen käytöstä kunkin talousarviovuoden aikana.

Suunnitelman voimassaolo

                           Tämä varojenkäyttösuunnitelma on voimassa toistaiseksi.