Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Varojen käyttö

HAILUODON YHTEISIÄ MAA- JA VESIALUEITA HALLINNOIVAN JAKOKUNNAN VAROJENKÄYTTÖSUUNNITELMA
Hyväksytty osakaskunnan yleisessä kokouksessa 22.04.2010

Yleisperiaate
Jakokunnan rahavarat sijoitetaan turvaavasti ja tuottavasti siten, että vuosittain voidaan pääoman tuottoa käyttää paikkakunnan yksityistieverkoston kunnossapitoon sekä lisäksi myös muihin, jakokunnan osakkaita mahdollisimman laajasti palveleviin hankkeisiin ja toimintoihin.

Tavoitteena on säilyttää sijoitettavan pääoman määrä, inflaation kehitys huomioiden, vähintäänkin edellisen vuoden tasolla. Mikäli jonakin vuonna varoja käytetään vähemmän kuin pääoman tuotot ovat, voidaan ylijäämä tai osa siitä ”korvamerkitä” ylijäämärahastoon, käytettäväksi menojen tasauksiin tulevina vuosina. Mikäli taas jonakin vuonna varoja käytetään saatua tuottoa enemmän, eikä ylijäämärahastossa ole käyttämätöntä pääoman tuottoa, pyritään vastaava säästö pääomavajeen täyttämiseksi aikaansaamaan seuraavan kahden vuoden aikana.

Sijoittamisen yleiset tavoitteet
Jakokunnan sijoittamalle pääomalle pyritään saamaan kulloisenkin markkinatilanteen mukainen mahdollisimman hyvä tuotto.

Sijoitustoiminnassa pyritään kuitenkin välttämään pääomat vaarantavaa riskinottoa.

Varojen sijoittamisessa käytetään ensisijaisesti paikkakunnan omaa rahalaitosta, mikäli saatavissa oleva tuottotaso on kilpailukykyinen muihin vaihtoehtoihin nähden.

Sijoitusten hajauttaminen ja asetetut riskirajat
Sijoituksiin liittyvän riskin kohtuullisena säilyttämiseksi, varoja sijoitetaan useampaan eri kohteeseen. Mahdollisimman tasaisen tuottotason saavuttamiseksi sijoitukset hajautetaan myös ajallisesti eri mittaisiksi.

Jakokunnan sijoitusten kokonaismäärästä -sijoitusten päivänarvoilla laskettuna- voidaan sijoittaa :

  • Suomen valtion tai kuntarahoituksen obligaatioihin enint. 100 %
  • Pankkitalletuksiin, korkorahastoihin tai vastaaviin enint. 50 %
  • Suurten yritysten vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin enint. 50 %
  • Pörssiosakkeisiin, osakerahastoihin, sijoitussidonnaisiintuotteisiin tai muihin vakuudettomiin kohteisiin enint. 30 %

Mikäli esim. pörssikurssien myönteinen arvonkehitys aiheuttaa vakuudettomille sijoituksille asetetun riskirajan ylittymisen, ei se velvoita vähentämään niiden osuutta sijoituksista – niiden osuutta vain ei voida kasvattaa siinä tilanteessa.

Sijoituksista päättäminen ja tiedottaminen
Jakokunnan varallisuuden hoidosta vastaa ja sijoituspäätökset tekee jakokunnan hoitokunta tämän suunnitelman mukaisia periaatteita ja riskirajoja noudattaen.

Mikäli hoitokunnan kokous niin päättää on hoitokunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla yhdessä valtuudet tehdä sijoituspäätöksiä sijoitettaessa varoja :

  • Pankkitalletuksiin tai vastaaviin
  • Suomen valtion tai kuntarahoituksen obligaatioihin
  • Suurten yritysten vakuudellisiin joukkovelkakirjalainoihin

Muihin kohteisiin sijoittaminen vaatii kulloinkin jakokunnan hoitokunnan erillisen päätöksen.

Hoitokunta raportoi sijoitustilanteesta osakaskuntaa vuosittain, osakaskunnan yleisen kokouksen yhteydessä.

Sijoitustoiminnan tuoton käyttäminen
Jakokunta ottaa tarvittaessa hoitaakseen tienhoitokunnille kuuluvia tehtäväviä Hailuodon uusjaon yhteydessä rakennettujen ja myös aiemmin rakennettujen metsäautoteiden kunnossapidon osalta.

Lisäksi jakokunta avustaa ns. kyläteiden kunnossapidosta vastaavia tienhoitokuntia kulloistenkin resurssien mukaisesti rahoittamalla tienkorjausmateriaalin hankintoja ja muita mahdollisia tienhoitotoimenpiteitä.

Jakokunnan varoja voidaan käyttää myös muihin hankkeisiin sekä tukea toimintoja, jotka palvelevat jakokunnan osakkaita tai heidän etuaan.

Hoitokunta esittää osakaskunnan varsinaiselle kokoukselle, tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä, yksityiskohtaisemman suunnitelman varojen käytöstä kunkin talousarviovuoden aikana.

Suunnitelman voimassaolo
Tämä varojenkäyttösuunnitelma on voimassa toistaiseksi.