Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Pöytäkirja 30.4.2014

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS                                                                                                          

 

Aika               30.4.2014, klo 13.00 – 13.52

 

Paikka           Hailuodon kunnan johtokeskus

 

 

 

1.                   Kokouksen avaus

 

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. Hän totesi, että ehdottomasti näkyvin toimenpide on ollut Marjaniemen nokan puhdistus, joka alkoi satamien reuna-alueiden puhdistuksella puista ja pensaista. Edelleen hän totesi, että viime vuoden avustus meni lähes kokonaan Viinikantien kunnostukseen.Viinikantietä käyttää suurin osa jakokunnan osakkaista.

 

2.                   Kokouksen järjestäytyminen

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kalaja ja sihteeriksi Tuula Nissilä. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Paavo Junttila ja Aaro Sauvola. Päätettiin, että pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 

3.                   Läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat ja heidän äänimääränsä sekä äänestysmenettelystä päättäminen

 

Todettiin osakkaat ja heidän äänimääränsä. Kokouksessa oli läsnä 6 osakasta ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä osuuslukujen mukaan laskettuna oli yhteensä 1,052205. Osallistujaluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liite 1.

 

Yksimielisesti päätettiin, että äänestykseen päädyttäessä äänestetään pääluvun mukaan.

 

4.                   Kokouksesta ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus

 

Erkki Mattila kertoi, että kokouksesta oli ilmoitettu lehti-ilmoituksella Sanomalehti Kalevassa 22.4.2014 ja kuntatiedotteessa 15.4.2014.

 

Puheenjohtaja Matti Kalaja totesi, että kokous oli sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

 

5.                   Kokouksen työjärjestys

 

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestys.

 

6.                   Hoitokunnan toimintakertomus vuodelta 2013

 

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila luki toimintakertomuksen.

 

Todettiin toimintakertomus kokousväelle esitetyksi.

 

 

7.                   Vuoden 2013 tilien esittäminen, tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon hoidosta

Sihteeri Tuula Nissilä esitteli vuoden 2013 taseen ja tuloslaskelman. Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila luki tilintarkastajien lausunnon.

 

Todettiin, että tase ja tuloslaskelma sekä tilintarkaskastajien lausunto oli kokousväelle esitetty.

 

8.                   Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille tilivuodelta 2013.

 

9.                   Sääntöjen 7 ja 9 §:ssä tarkoitetut päätökset

7 §: Osakaskunta voi yhteisen alueen ja kalaveden hoitoa sekä muita osakaskunnan menoja varten määrätä osakkaiden suoritettavaksi kunkin yhteisalueosuutta vastaavan maksun.

 

Todettiin, että tällaisia maksuja ei ole ollut tarvetta määrätä.

 

9 §: Osakaskunnan kokouksessa päätetään metsästyksen harjoittamista alueella, alueen tai sen osan vuokraamista, hiekan ja muun aineksen ottamista yhteiseltä alueelta, sekä alueen muuta käyttöä koskevista periaatteista ja niistä perittävistä korvauksista.

 

Todettiin, ettei viime vuonna ole tehty tämän pykälän mukaisia toimia.

 

10.                 Kalastuslain mukaisten omistajakorvausten/viehelupatulojen käyttö

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila kertoi, että tämän pykälän mukaisten päätösten tekeminen on ohjattu suoraan kalastajaseuralle.

 

Päätettiin jatkaa entisen käytännön mukaan.

 

11.                 Osakaskunnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2014

 

Sihteeri esitteli hoitokunnan talousarvion vuodelle 2014.

 

Päätettiin varata 10 000 euroa mahdollisiin avustuksiin eli tältä osin muutetaan talousarvio vuodelle 2014. Talousarvio perusteluineen on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liitteet 2 ja 3.

 

12.                 Hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

 

Todettiin,että hoitokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle oli maksettu kokouspalkkio 80,00 €/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle oli maksettu vuosipalkkio 2200,00 €. Tilintarkastajille oli korvattu laskutuksen mukaan.

 

Päätettiin pitää palkkioiden määrät ennallaan eli puheenjohtajan vuosipalkkion määrä on  2200 euroa ja hoitokunnan jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkion määrä 80,00 €/kokous. Matkakulut päätettiin korvata valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin korvata laskutuksen mukaan.

 

13.                 Hoitokunnan erovuorossa olevien jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä heille henkilökohtaiset varamiehet, erovuorossa kolme (3) jäsentä

 

Todettiin erovuorossa olevat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä.

Erovuorossa ovat: Erkki Mattila ja hänen varamiehensä Jaakko Havana, Ville Kurikka ja hänen varamiehensä Markku Tönkyrä, Tapio Vuotikka ja hänen varamiehensä Arto Sipilä.

 

Päätettiin valita erovuorossa olevat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä  uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

 

14.                 Osakaskunnan edustajan valinta ja hänelle varamies kalastusalueen sekä Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n, sekä muihin kokouksiin.

 

Päätettiin, että Kalastajaseura saa valita omat edustajansa kalastusalueen ja Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n kokouksiin. Muihin kokouksiin valittiin edustajaksi hoitokunnan puheenjohtaja ja hänen varamiehekseen hoitokunnan varapuheenjohtaja.

 

15.                 Tilintarkastajien sekä heidän varamiestensä valinta

 

Todettiin, että tällä hetkellä tilintarkastajina ovat toimineet HTM tilintarkastaja Asmo Miettunen ja Aaro Sauvola. Asmo Miettusen varalla on ollut HTM tilintarkastaja Lars Göran Nylund ja Aaro Sauvolan varalla Pekka Heikkinen.

 

Päätettiin edelleen valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi HTM tilintarkastaja Asmo Miettunen ja hänen varalleen HTM  tilintarkastaja Lars Göran Nylund ja Aaro Sauvola ja hänen varalleen Pekka Heikkinen.

16.                 Sanomalehti, jossa kokouskutsut julkaistaan

 

Päätettiin julkaista kokouskutsut Sanomalehti Kalevassa ja kuntatiedotteessa sekä jakokunnan nettisivuilla.

 

17.                 Muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

  • Myönnettävät avustukset vuodelle 2014

 

Yleisen kokouksen päätöksellä varattiin mahdollisiin avustuksiin 10 000 euroa.

 

  • Jakokunnan varojenkäyttösuunnitelma

 

Hoitokunnan puheenjohtaja Erkki Mattila kertoi, että jakokunnan varojen käyttösuunnitelman kohta -Sijoitusten hajauttaminen ja asetetut riskirajat- on muutettu esitetyllä tavalla muutoin varojen käyttösuunnitelma on aikaisemman varojenkäyttösuunnitelman mukainen.

 

Kokous hyväksyi esitetyt muutokset. Uusi varojen käyttösuunnitelma on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liite 4.

 

 

18.                 Muut asiat

 

Leo Sauvola kertoi, että sähkölinjojen alta on hakattu puita pois eikä kukaan näytä korjaavan niitä. Hän esittikin kysymyksen, saako näitä puita korjata pois.

 

Kokous päätti, että puut saa korjata jakokunnan maiden osalta.

 

19.                 Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.52 ja kiitti osanotosta.

 

 

 

 

 

Matti Kalaja                                               Tuula Nissilä

puheenjohtaja                                           sihteeri

 

 

 

Paavo Junttila                                           Aaro Sauvola

pöytäkirjantarkistaja                                  pöytäkirjantarkistaja

Kirjoitettu: 9.05.2014