Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Pöytäkirja 22.04.2010

Aika               22.4.2010, klo 14.00 – 15.25

Paikka           Hailuodon peruskoulun Aito-Helmi sali

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS                                                                                                       

1.                   Kokouksen avaus

Hailuodon jakokunnan osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi. Hän totesi, että viime vuosi oli hyvin tavanomainen lähinnä rutiiniasioiden pyörittämistä.

Uutena asiana tänä vuonna tulee ranta-alueiden vuokraus ympäristön hoitoon ja laidunnukseen tai vastaaviin tarkoituksiin. Uusituissa vuorasopimuksissa vuosi-vuokran hinta on 5 e hehtaarilta.

Tänä päivänä jakokunnan merkitys korostuu entisestään. Jakokunnalta pyydetään lausuntoa tai suostumusta moniin vähänkin isompiin asioihin. Merkittävimpinä mainittakoon Marjaniemen nokan kaava-asia, liikenneyhteydet, tuulivoimapuisto, joiden vaikutukset heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen.

2.                   Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kalaja ja sihteeriksi Tuula Nissilä. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Teuvo Heikkala ja Ville Kurikka. Päätettiin, että pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3.                   Läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat ja heidän äänimääränsä sekä äänestysmenettelystä päättäminen

Todettiin osakkaat ja heidän äänimääränsä. Kokouksessa oli läsnä 12 osakasta ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä osuuslukujen mukaan laskettuna oli yhteensä 2,577106. Osallistujaluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liite 1.

Yksimielisesti päätettiin, että tämän kokouksen äänestysjärjestyksenä käytetään mies ja ääni periaatetta.

4.                   Kokouksesta ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus

Paavo Junttila kertoi, että kokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen mukaan lehti-ilmoituksella Sanomalehti Kalevassa 7.4.2010. Lisäksi kokouskutsu oli ollut kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kauppaliikkeiden ilmoitustauluilla ja kuntatiedotteessa.

Puheenjohtaja Matti Kalaja totesi, että kokous oli sääntöjen mukaan ilmoitettu ja päätösvaltainen.

5.                   Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestys.

 

 

6.                   Hoitokunnan toimintakertomus vuodelta 2009

Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila luki toimintakertomuksen.

Todettiin toimintakertomus kokousväelle esitetyksi.

7.                   Vuoden 2009 tilien esittäminen, tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon hoidosta

                      Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila kertoi tappion olevan lähinnä teoreettinen ja johtuvan pörssikurssien alentumisesta.

Sihteeri Tuula Nissilä luki vuoden 2009 taseen ja tuloslaskelman. Puheenjohtaja Matti Kalaja luki tilintarkastuskertomuksen.

                      Todettiin, että tase ja tuloslaskelma sekä tilintarkastuskertomus oli kokousväelle esitetty.

8.                   Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille tilivuodelta 2009.

9.                   Sääntöjen 7 ja 9 §:ssä tarkoitetut päätökset

7 §: Osakaskunta voi yhteisen alueen ja kalaveden hoitoa sekä muita osakaskunnan menoja varten määrätä osakkaiden suoritettavaksi kunkin yhteisalueosuutta vastaavan maksun.

Todettiin, ettei tämän pykälän mukaisia maksuja ole kerätty.

9 §: Osakaskunnan kokouksessa päätetään metsästyksen harjoittamista alueella, alueen tai sen osan vuokraamista, hiekan ja muun aineksen ottamista yhteiseltä alueelta, sekä alueen muuta käyttöä koskevista periaatteista ja niistä perittävistä korvauksista.

                      Todettiin, että jatketaan entistä käytäntöä tämän pykälän osalta.     

10.                 Kalastuslain mukaisten omistajakorvausten/viehelupatulojen käyttö

                      Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila kertoi, että tämän pykälän mukaisten päätösten tekeminen on ohjattu suoraan kalastajaseuralle.

                      Päätettiin jatkaa entisen käytännön mukaan.

11.                 Osakaskunnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2010

Sihteeri esitteli hoitokunnan talousarvion vuodelle 2010.

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2010. Talousarvio perusteluineen on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liitteet 2 ja 3.

12.                 Hoitokunnan jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

                      Todettiin,että hoitokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle oli maksettu kokouspalkkio 60,00 €/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle oli maksettu vuosipalkkio 2000,00 €. Tilintarkastajille oli korvattu laskutuksen mukaan.

                      Päätettiin pitää palkkioiden määrät ennallaan eli puheenjohtajan vuosipalkkion määrä  on 2000 euroa ja hoitokunnan jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkion määrä 60,00 €/kokous. Matkakulut päätettiin korvata valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin korvata laskutuksen mukaan.

13.                 Hoitokunnan erovuorossa olevien jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä heille henkilökohtaiset varamiehet, erovuorossa kolme (3) jäsentä

                      Todettiin erovuorossa olevat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä.

Erovuorossa ovat: Paavo Junttila ja hänen varamiehensä Erkki Mattila, Ville Kurikka ja hänen varamiehensä Markku Tönkyrä, Tapio Vuotikka ja hänen varamiehensä Arto Sipilä.

Päätettiin valita erovuorossa olevat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

14.                 Osakaskunnan edustajan valinta ja hänelle varamies kalastusalueen sekä Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n, sekä muihin kokouksiin.

Osakaskunnan edustajaksi valittiin kalastusalueen ja Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n kokouksiin Markku Tönkyrä ja hänen varamiehekseen Urho Tero. Muihin kokouksiin valittiin edustajaksi hoitokunnan puheenjohtaja ja hänen varamiehekseen hoitokunnan varapuheenjohtaja.

15.                 Tilintarkastajien sekä heidän varamiestensä valinta

                      Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila kertoi, että tällä hetkellä tilintarkastajina ovat toimineet HTM tilintarkastaja Alli Kaski ja Pekka Heikkinen. Alli Kasken varalla on ollut HTM tilintarkastaja Asmo Miettunen ja Pekka Heikkisen varalla Matti Kalaja.

Päätettiin edelleen valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi HTM tilintarkastaja Alli Kaski ja hänen varalleen HTM tilintarkastaja Asmo Miettunen ja Pekka Heikkinen ja hänen varalleen Matti Kalaja.

16.                 Sanomalehti, jossa kokouskutsut julkaistaan

Päätettiin julkaista kokouskutsut Sanomalehti Kalevassa.

17.                 Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Myönnettävät avustukset vuodelle 2010

 

                      Paavo Junttila esitteli lyhyesti avustusanomukset ja hoitokunnan avustustenjakoesityksen.

                      Kokous hyväksyi yksimielisesti hoitokunnan avustustenjakoesityksen. Liite 4.

18.                 Muut asiat

 

Jakokunnan varojenkäyttösuunnitelma

Paavo Junttila kertoi nykyisen varojenkäyttösuunnitelman voimassaoloajan päättyvän yleiseen kokoukseen 2010.

Hän kertoi uuden varojenkäyttösuunnitelman olevan pääpiirteiltään entisen kaltainen vain voimassaoloaika on muutettu toistaiseksi voimassaolevaksi. Hän luki uuden varojen käyttösuunnitelman kokousväelle.

Kokous hyväksyi hoitokunnan esityksen uudeksi varojenkäyttösuunnitelmaksi.      Liite 5.

19.                 Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja Matti Kalaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 15.25.

                      Matti Kalaja                                               Tuula Nissilä

                      puheenjohtaja                                           sihteeri

Teuvo Heikkala                                        Ville Kurikka

                      pöytäkirjantarkistaja                                 pöytäkirjantarkistaja

Kirjoitettu: 20.05.2010