Hailuodon jakokunnan osakaskunta

Tietoa jakokunnan toiminnasta; osakasten ja koko Hailuodon parhaaksi

Pöytäkirja

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika    25.4.12, klo 14.00 – 14.50

Paikka Hailuodon peruskoulun Aito-Helmi sali

1.          Kokouksen avaus

Hoitokunnan  puheenjohtaja Paavo Junttila avasi kokouksen ja tooivotti kokousväen tervetulleeksi. Hän totesi, että viime vuosi oli  lähinnä  tavanomaisten rutiiniasioiden pyörittämistä.

Merkittävin asia oli, kun  kuuden tilan omistajat olivat hakeneet vesijätön  lunastusta Hailuodon Sunikarissa. Maanmittaustoimitus oli pidetty. Hoitokunta suhtautui  kielteisesti  asiaan,koska kyseessä oli  jakokunnan  kannalta erittäin  merkittävästä ennakkopäätöksestä. Hoitokunta teki Hailuodon kunnan kanssa valituksen maaoikeudelle, jonka jakokunta voitti ja maanomistajat tyytyivät maaoikeuden  päätökseen eivätkä hakeneet valituslupaa  korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Tilinpäätös näyttää  tavanomaista  huonommalta, sillä 1/3 osa sijoituksista on sijoitettu suoraan pörssiosakkeisiin, joista  tilinpäätöshetkellä jouduttiin tekemään  isoja alaskirjauksia osakkeiden arvonalentumisen  johdosta.

2.          Kokouksen  järjestäytyminen

Kouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kalaja  ja sihteeriksi Tuula Nissilä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Havana ja Markku Piekkola. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa  ääntenlaskijoina.

3.         Läsnä ja  edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat ja heidän äänimääränsä sekä    äänestysmenettylästä  päättäminen

Todettiin osakkaat ja heidän äänimääränsä. Kokouksessa oli läsnä 18 osakasta  ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä osuuslukujen mukaan laskettuna oli yhteensä 3,552410. Osakasluettelo on tämän pöytäkirja  liitteenä. Liite 1

Yksimielisesti päätettiin, että tämän kokouksen äänestysjärjestyksenä käytetään mies  ja  ääni periaatetta.

4.         Kokouksesta ilmoittaminen ja  päätösvaltaisuus

Paavo Junttila kertio, että kokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen  mukaan lehti-ilmoituksella Sanomalehti Kalevassa 10.4.2012. Liite 2.

Puheenjohtaja Matti Kalaja ilmoitti, että kokous oli sääntöjen mukaan kooolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5.         Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjjärjestys.

6.          Hoitukunnan toimintakertomun vuodelta 2011

Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo  Junttila kertoi  pääpiirteissään toimituskertomuksen  sisällön.

7.         Vuoden 2011 tilien esittäminen, tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon hoidosta

Sihteeri Tuula Nissiilä esitteli vuoden  2011 taseen ja tuloslaskelman. Puheenjohtaja luki Matti Kalaja luki tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tase ja tuloslaskelma sekä tilintarkastuskertomus oli kokousväelle  esitetty.

8.          Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja  myöntää  vastuuvapaus hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille tilivuodelta 2011.

9.          Sääntöjen 7 ja 9 §:ssä tarkoitetut päätökset

7 §: Osakaskunta voi yhteisen alueen  ja kalaveden  hoitoa sekä  muita osakaskunnan menoja varten määrätä  osakkaiden suoritettavaksi kunkin yhteisalueosuutta vastaavan  maksun.  Todettiin, ettei ollut tarvetta  tällaisten  maksujen perimiselle  nyt  eikä aikaisemminkaan.

9 §: Osakaskunnan kokouksessa päätetään metsästyksen harjoittamisesta alueella, alueen tai  sen osan vuokraamista, hiekan tai muun aineksen ottamista yhteiseltä alueelta, sekä alueen muuta käyttöä koskevista periaatteista ja niistä perittävistä korvauksista.

Todettiin, että jatketaan entistä käytäntöä tämän pykälän  osalta.

10.              Kalastuslain mukaisten omistajakorvausten/viehelupatulojen  käyttö

Hoitokunnan puheenjohtaja Paavo Junttila kertoi, että tämän  pykälän mukaisten päätösten tekeminen on ohjattu suoraan kalastajaseuralle. Päätettiin jatkaa  entisen käytännön mukaan.

11.          Osakaskunnan tulo-  ja menoarvio vuodelle 2012

Sihteeri esitteli  hoitokunnan talousarvion  vuodelle 2012

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2012. Talousarvio  perusteluineen on tämän pöytäkirjan liitteenä.            Liitteet 3 ja 4.

12.           Hoitokunnan  jäsenten, tilintarkastajain, kokousedustajain ja muiden                                                       toimihenkilöiden palkkiot

Todettiiin, että hoitokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle on  maksettu  kokouspalkkio 80,00€/kokous. Lisäksi puheenjohtajalle oli maksettu vuosipalkkio 2 200,00 €. Tilintarkastajille oli korvattu laskutuksen  mukaan.

Päätettiin pitää palkkioiden  määrät ennallaan eli puheenjohtajan vuosipalkkkion  määrä  on  2200 euroa hoitokunnan jäsenten ja puheenjohtajan kookoouspalkkion määrä  80,00 €/kokoous. Matkakulut päätettiin korvata valtion matkkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille pääätettiin korvata laskutuksen mukaan.

13.           Hoitokunnan erovuorossa  olevien jäsenten valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä heille henkilökohtaiset varamiehet, erovuorossa (3) jäsentä

Todettiin  erovuorosa olevat  jäsenet  ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä. Erovuorossa ovat: Paavo Junttila ja hänen varamiehensä Erkki Mattila, Ville Kurikka ja hänen varamiehensä Markku Tönkyrä, Tapio Vuotikka ja hänen varamiehensä Arto Sipilä.

Paavo Junttila ilmoitti ettei ole enää käytettävissä. Päätettiin valita paavo Junttilan tilalle Erkki Mattila ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksi Jaakko Havana. Muut erovuoroiset valittiin uudelleen.

14.  Osakaskunnan edustajan valinta ja hänelle varamies  kalastusalueen sekä  Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n, sekä muihin kokouksiin

Päätettiin että, Kalastajaseura saa valita omat edustajansa kalastusalueen ja Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry:n kokouksiin Muihin kokouksiin  valitaan edustajaksi hoitokunnan puheenjohtaja ja  hänen varamiehekseen hoitokunnan varapuheenjohtaja.

15.        Tilintarkastajien sekä heidän  varamiestensä valinta

Hoitokunnan puheenjohtaja kertoi, että tällä hetkellä  tilintarkastajina ovat toimineet HTM tilintarkastaja Asmo Miettunen ja Aaro Sauvola. Asmo Miettusen varalla on ollut HTM tilintarkastaja Lars Göran Nylund ja Aaro Sauvolan varalla Pekka Heikkinen.

Päätettiin valita entiset tilintarkastajat ja varamiehet uudelleen.

16.               Sanomalehti, jossa  kokouskutsut julkaistaan

Päätettiin julkaista kokouskutsut Sanomalehti Kalevassa.

17.             Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Myönnettävät avustukset vuodelle  2012

Pöytiin oli jaettu hoitokunnan avustusjakoesitys. Kokous hyväksyi yksimielisesti hoitokunnan avustustenjakoesityksen. Liite 5.

18.             Muuut asiat

Muita asioita ei ollut.

19.              Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti  kokouksen klo 14.50.

 

Matti  Kalaja                                           Tuuula Nissilä

puheenjohtaja                                        sihteeri

 

 

 

 

Kirjoitettu: 18.05.2012